بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله
22 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی/ش40/زمستان 89/ص145-178
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/3/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اختیار معامله به‌عنوان یکی از ابزارهای مشتقه،‌ در بازارهای مالی اهمیت فراوانی داشته و استفاده وسیعی از این معامله انجام می‌گیرد و بررسی فقهی حقوقی معامله پیش‌گفته امری ضروری است. در مقاله پیش‌رو نگاهی جدید و نو به بحث فقهی این معامله شده است و راه‌های بیع حق و مبادله تعهد به‌عنوان راه‌های تصحیح اختیار معامله رایج و راه‌های وکالت، هبه معوضه و اسقاط حق به‌عنوان راه‌حل‌های جایگزین بررسی شده است. راه بیع حق با اشکا‌ل‌هایی روبه‌رو است،گرچه کشف مصداق برای حق برای رفع نیاز، براساس برخی مبانی قابل پذیرش است و تصحیح معامله در قالب اعطای پول در برابر تعهد را می‌توان با تمسک به ادله عام عقود تصحیح کرد. وکالت و هبۀ معوضه ممکن است به‌عنوان راه‌حل جایگزین مطرح شوند؛ اما با فضای بازار مشتقات قرابتی ندارند. در پایان اعطای پول در برابر اسقاط حق به‌عنوان سومین راه جایگزین فاقد اشکال دانسته شده است. در مقاله پیش‌رو غرر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ایرادها به اختیار معامله مطرح و پاسخ داده شده و معاملات بازار ثانوی نیز قابل تصحیح دانسته شده است. روش مقاله در بررسی موضوع، توصیفی‌ـ‌تحلیلی و اسنادی است. ویژگی راه‌حل‌های پذیرفته‌شده این است که با مبانی مشهور فقیهان سازگاری دارد و قابل اجرا در بازارهای مالی است. واژگان کلیدی: اختیار معامله، ریسک، بیع حق، وکالت، هبۀ معوضه، اسقاط حق، زمان تشریع، بازار اولی، بازار ثانوی.