اعتدال در رفتارهای اقتصادی؛ اصل اساسی اسلام
24 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات الگوی اسلامی پیشرفت اقتصادی/دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از مفاهیمی که درباره مصرف مطرح است بحث‌ اسراف است. برای اسراف معانی گوناگونی مطرح شده است که تمام آنها به معنای تجاوز از حد عرفی یا عقلی برمی‌گردد. مفاهیمی مانند: تبذیر، اتراف و اتلاف از مصادیق اسراف هستند. در برابر این مفاهیم، مفهوم اعتدال و میانه‌روی قرار دارد که در تمام رفتارها از جمله رفتارهای اقتصادی مورد تأکید اسلام قرار گرفته است. مقاله پیش‌رو با روش روش اسنادی، تحلیل محتوا و توصیفی، بعد از بررسی ابعاد گوناگون بحث اسراف، تبیین مفهوم اعتدال و میانه‌روی، بیان آثار مثبت اعتدال و همچنین آثار منفی خروج از اعتدال در صدد اثبات آن است که اسلام در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی خود، اصل اساسی اعتدال را به عنوان بهترین راهکار برای حل مشکلات و معضلات در بخش مصرف معرفی کرده است که با عمل به آن اصل، رفاه نسبی نیز در جامعه برقرار خواهد شد. این اصل همانند ربا که مشکلات بخش تجهیز منابع را حل می‌کند، می‌تواند مشکلات بخش تخصیص منابع را نیز حل کند. واژگان کلیدی: اسلام، اسراف، تبذیر، اتراف، تقتیر، مصرف، اعتدال و میانه‌روی، اقتصاد.